Cvičenia duše

O joge  <  cvičenia duše  <  späť

 

4 stupne KONCENTRÁCIE

TRÍBENIE 3 SÍL DUŠE

KONCENTRÁCIA PRI CVIČENÍ S TELOM

 

 v roku 2004 - podľa cvičenia s Heinzom Grillom

cesta zhora nadol

duch - duša - telo

myslenie - cítenie - vôľa

Nejde o uskutočňovanie vôľe, ktorá je už v človeku daná jeho karmou a prostredníctvom energií naviazaných na telo,
ale ide o rozvinutie celkom novej vôle cestou zhora nadol,
teda od imaginatívnej myšlienky, cez vytvorenie nového cítenia až k realizácii novej vôle prostredníctvom tela.

 meditácie s Heinzom Grillom

 

Koncentrácia je v joge centrálnou aktivitou. Pri výbere záujmových oblastí máme širokú škálu voľby, ale v metodike koncentrácie musíme byť presní. Môžeme si ako objekt koncentrácie zvoliť vonkajší objekt, napríklad rastlinu alebo človeka, ásanu, mantru alebo čokoľvek, čím sa zaoberáme, alebo aj imaginatívnu myšlienku. Predmetom koncentácie podľa Heinza Grilla môže byť aj napríklad JA.

Proces formovania koncentrácie si ukážeme na príklade ásan.

Úlohou je, aby sme zvolenú imaginatívnu myšlienku priviedli k účinnosti.

Pomôže nám otázka: Ako si máme vytvoriť vzťah k myšlienke?

 

1.) Prvý krok je prvou bázou. Vychádzame z prirodzeného pozorovania tela a pýtame sa:

Kto pozoruje telo?

Prostredníctvom účinku tejto otázky sa snažíme prekročiť, povzniesť sa ponad identifikáciu s telom. Potom sa začína členenie, rozlišovanie:

Telo je pomíňajúce, je naším inštrumentom. Telo si uvedomíme ako niečo proti stojace. Je to zážitok dvojnosti. Nastáva proces rozlišovania, rozčleňovania, diferenciácie, prvého nadhľadu. Rozlíšime to vnútorné od toho vonkajšieho. Založíme svoje nové stanovisko, stanovisko prvého odstupu a pozorovania, začíname usmerňovať svoje stanovisko smerom do stredu.

 

POSTAVÍME SA DO PROTIPOSTAVENIA VOČI TELU.

 

Ásana stoj na prstoch nôh v drepe – PADANGUSTHANA - tu môže byť príkladom:

Rozvinieme v nej CIT, VNEM: existuje vonkajšok a existuje vnútrajšok.

Zažijeme prvé jednoduché protipostavenie sa voči telu. Telo vnímame ako objekt, ktorý môžeme tvarovať do formy ásany. Telo tvorí vonkajšok voči tomu vnútornému. Vzniká živo tryskajúce sebapociťovanie.

 

Toto môžeme vyjadriť najlepšie pomocou ásany stoj na pleciach, nazývanej tiež sviečka – SARVANGASANA, ktorá nesie charakteristiku anaháta čakry. Pestujeme tu pokojné pozorovanie tela a vznikne prvé veľmi jemné centrovanie a zvnútornenie.

 

2.) To isté treba urobiť aj voči duševným silám:

Ako prvé si uvedomím, že som v prúde. Stávam sa bdelou, pozornou. Týmto novým postojom si vytváram nové vedomie. Vyžaduje si to správne chcenie.

Čo mi chýba, ak ma strháva prúd vnútorných duševných hnutí? Čo s tým?

Nebojovať s ním, iba ho pozorovať. Akoby som sa postavila na breh rieky, ktorá neprestajne plynie a pozorujem ju. Neostávam ponorená do prúdu, ani neostávam v prúde stáť a pozerať sa na prúd čiastočne ešte ponorená do neho. Ale postavím sa mimo prúdu. Nájdem si vnútorné stanovisko, miesto mimo toho prúdu, odkiaľ všetko to hmýrenie pozorujem.

Pozorovaním vzniká oddelenie, vzrastá sila vnútra. Zakladám sa na novom stanovisku vo vnútri. Otvorí sa tým bdelá pozornosť.

Sila vnútra je to, čo mi spočiatku chýba, keď prežívam, ako ma prúd strháva so sebou.

Ako príklad na nácvik tohto procesu si môžeme zvoliť ásanu ryba – MATSYASANA, ktorá nesie charakteristiku višudha čakry. V tejto ásane sa mocne vyzdvihneme z obvyklého rozpoloženia vedomia. V obraze ásany – vyzdvihneme hrudník nahor, nad líniu bežnej vodorovnosti pri ležaní na zemi. Otvorí sa nový tichý priestor. Zažívame prítomnosť. Centrujeme sa. Vystúpime z prúdu do nového priestoru. Vznikne vnútorný priestor pre pozornosť a môžeme sa venovať novému objektu, objektu koncentrácie.

 

Pozorovanie dychu počas vykonávania ásany je medzikrokom medzi 1. a 2. krokom. Dych zrkadlí vzťahy síl duše. Keď prídeme do koncentrácie, dych sa stane slobodný, získa šírku. Dych získa kozmickú dimenziu. Dostane sa do svojho prirodzeného stavu. Dych je indikátorom stavu vedomia. Úlohou v 2. kroku je rozpustiť, odpútať sa od vyrušujúcich faktorov.

 

Musí to byť odvážny krok. Treba k tomu rozhodnutie. Nie iba čakať, kým sa to všetko upokojí. Musíme aktívne a odvážne vytvoriť:

 

TICHO V TERAZ A TU (v novom otvorenom priestore)

 

Opäť o stupeň náročnejšou ásanou v tomto druhom kroku je polmesiac – ANJANEYASANA. Po zaujatí prvej spontánnej formy polohy zažijeme pri pohybe hranicu. Na hranici sa musíme usporiadať. Pozerať sa na telo, na dych. . . Môžeme tu zjemneným vnímaním pozorovať strach pred skutočným vojdením do ásany, pred skutočným pokračovaním prehlbovania procesu koncentrácie. Žiada si to vyvinúť rozhodnosť napriek všetkým odporom, rozhodnosť ísť ďalej. Na hranici nastáva konkrétne prepracovanie telesných partií. Rozvinieme tu túžbu, prianie, rozhodnutie - pokračovať. Skutočné pokračovanie príde po odpútaní. Po vyskočení na breh z prúdu duševných hnutí. Z tohto stanoviska pokoja je možné ďalšie prehlbovanie, rozpínanie, otvorenie.

 

Pokiaľ väčší dôraz, väčšiu pozornosť venujeme novému stanovisku a nevenujeme sa viac už tomu dobiedzajúcemu prúdu, ktorý by mal spočiatku tendenciu strhávať nás opäť do prúdenia, tento prúd časom a častým a opakovaným cvičením začne utíchať a miznúť.

"Nemôžeme pristúpiť k cvičeniu so zvyčajnou intelektualitou, s uchopujúcou vôľou alebo s predstavami, s emocionálne obsadenými pocitmi. Pre cvičenie musíme vytvoriť priestor, slobodný, citovo vnímavý, tichý priestor, ktorý sa sám môže napokon vysloviť najjemnejšími podstatnými prúdmi. Je to ako celkom malinký tichý plamienok citového vnímania, ktorý v tomto priestore vyrastie. Tento jemný plamienok vnímania však hovorí vnútorným tónom pravdy." Heinz Grill: Štyri étery v chlebe, s.18

 

3.) Dovŕšením predošlého priebehu cvičenia vznikne slobodný, voľný priestor pre obsah myšlienky. Čo by sa stalo, keď by sme sa chceli vydať do koncentrácie bez uskutočnenia 1. a 2. kroku? Nové a staré by sa pomiešalo. Pomiešal by sa doterajší obsah mysle s novou skúmanou myšlienkou. V takom prípade by sa myšlienka nevyslovila pravdivo. Nevnímali by sme ju pravdivo, čisto alebo vôbec.

 

Obraz rastliny je dobrým podobenstvom tohto procesu. Rastlina rastie, kvitne, avšak všetko na kvete musí zvädnúť na to, aby sa vytvorili nové semená. Pri procese prehlbovania koncentrácie tiež jedna stránka našej bytosti ustúpi, aby sa mohla realizovať iná.

 

Pre nácvik si vyberieme ásanu stoj na hlave – SHIRSASANA – s jej charakterom myšlienkovej koncentrácie v adžňa čakre. Otázka je, či to naozaj chceme? Či sa naozaj chceme uvoľniť z materiálnych závislostí? Máme odvahu vpustiť nepoznané? Normálne má človek rád stav závislosti, zviazanosti. Často však stačí opustiť niečo malicherné, čoho sme sa doteraz urputne pridŕžali, a tak uvoľniť priestor pre niečo ušľachtilejšie.

 

Najužitočnejší príspevok pre ľudstvo je robiť takéto meditácie. Pre nikoho nie je prospešné meditovanie pre vlastnú sebarealizáciu. Hodiny kozmu nestoja. Treba začať robiť správne meditácie, ktoré vedú k pokroku celého ľudstva.

 

Ak nastane u človeka do istej miery ustúpenie materiálnych závislostí, vedie to k oslobodeniu myšlienky. Privedieme myšlienku k tomu, aby svietila. Privedieme sa k myšlienke. Takto sa podarí slobodne udržať čistú myšlienku v slobodnom priestore.

 

ZACHOVANIE SLOBODNEJ MYŠLIENKY

 

Tie sily, ktoré predtým boli poviazané na telo a myseľ, a teraz sa uvoľnili, použijeme na formovanie myšlienky. V stoji na hlave realizujeme myšlienku vzpriamenia vo zvislici položením hlavy, nositeľa myšlienky, na zem. Ďalšími ásanami tu môžu byť kobra – BHUJANGASANA, alebo točný sed – ARDHA MATSYENDRASANA, s ich charakterom adžňa čakry.

 

4.) Úlohou posledného stupňa koncentrácie je myšlienku vyjadriť. Predošlými procesmi sme sa snažili priviesť myšlienku k sile. Teraz sa realizuje

 

VôĽA, ABY MYŠLIENKA DOSPELA DO USKUTOČNENIA.

 

Často vo svojich cvičeniach zabúdame na tento 4. Krok. Prečo? Lebo zabúdame na JA. V poslednom kroku treba poznávať vôľu – inú ako vonkajšiu. Máme sa stať vedome tvoriacim človekom. A práve tu zabúdame na toto kresťanské tvorivé Ja. Pozor, aby sme nevylúčili z cvičení, zo života kresťanské Ja!

Zvoľme si napríklad ásanu LOTOS. Najskôr musíme prejsť všetkými predošlými krokmi a potom, keď myšlienku ásany lotos vnímame, privedieme ju k tomu, aby svietila a svojou pozornosťou jej dáme silu. Myšlienku môžeme vyňať z knihy „Duševná dimenzia jogy“ od Heinza Grilla. Napokon rozvinieme proces uskutočnenia myšlienky. Tento krok má tiež svoju postupnosť a priebeh:

 

Keď mám v úmysle myšlienku realizovať, musím opäť začať zreteľnejšie rozlišovať. Konkrétne medzi tým, čo je telo, čo sú telesné energie, tým, čo je myšlienka, tým čo je pocit, citový vnem, proces vnímania citom...

Hľadám možnosť ako pomocou cviku tela zjaviť myšlienku. Imaginatívna myšlienka, ktorú si beriem do koncentrácie ako objekt, nie je len tak hocijaká myšlienka, ktorá by bola jednoducho iba informáciou, ako hýbať telom.

Ako uskutočniť myšlienku? Takto sa pýtam a opäť začínam pracovať.

Konkrétne a prakticky to popíšem:

Rozlišovanie a koncentráciu som pri vykonávaní ásany najskôr nedokázala vôbec uskutočniť. Najskôr mi to ako-tak šlo iba v sede. Neskôr som si vyberala ásany, ktoré ma až tak nepútali tým, že telo ich nie je schopné riadne vykonať. Aj tak si tento proces rozlišovania vyžaduje výrazné zvýšenie bdelosti pri vykonávaní ásany v porovnaní s koncentráciou v jednoduchom sede. Pracovala som najskôr s telesne jednoduchšími ásanami. Až neskôr som sa pribrala aj ku náročnejším ásanám a zistila som výhodu toho, že sú na telesné vykonanie náročnejšie. Aby som toto rozlišovanie aspoň čiastočne dokázala, vyžaduje si to opäť výrazné zvýšenie bdelosti. A o to ide. Pomohli mi mnohé texty k ásanám, kde Heinz Grill toto rozlišovanie popisuje. Dnes toto rozlišovanie považujem za veľmi dôležité a kľúčové pre celú duchovnú cestu. Rozlišovanie nie je rozklad. Zistila som, že iba po reálnom a dôslednom rozlišovaní, môže nastať syntéza - joga.

 

Podľa mojich skúseností pre uskutočnenie myšlienky je nevyhnutné dokázať myšlienku pretvoriť v citový vnem. Je to veľmi jemná vnútorná aktivita. Umelecká, tvorivá a nedá sa urobiť nasilu ako nejaký vonkajší vôľový úkon. Tu môžeme objaviť a aktivizovať hlboké tvorivé sily duše. Tu je naozaj v činnosti vnútorné Ja. Aktivizujú sa pri tom sily, ktoré vnímajú priestor ako nie jednoliaty, nešpecifický celok, alebo ako prázdno, ale ako niečo, čo nesie v sebe neviditeľné sily, prúdy, farby, formy ... Avšak je tu potrebné z toho priestoru akoby odstúpiť a vnímať ho, vnímať výplň priestoru. A potom v spolupráci s bytosťou myšlienky, ktorá je zdrojom následných citových vnemov, tvoriť tieto citové vnemy. Toto podľa mňa nie je možné bez priameho spoznávania žiariacej podstaty myšlienky. Lebo vlastne z nej sa tie citové vnemy utvárajú. Akoby z nej vytekali. Človek svojou dušou tieto citové vnemy zrkadlí, vníma ich.

 

Prvý krok je teda koncentrácia. Rytmicky mnohonásobne opakovaná, trpezlivá a vytrvalá. Bez koncentrácie by som iba tápala v povrchnom intelekte a spájala danú myšlienku prirýchlo s tým, čo už poznám z minulosti, hľadala by som vysvetlenia a pochopenie myšlienky pomocou intelektu, pomocou toho, čo už z minulosti poznám, teda v tom starom, dedičnosťou danom bohatstve. Koncentrácia oddelí to staré pochopenie, to, čo sa chce na čistú myšlienku tak rýchlo nalepiť, od samotnej myšlienky. Je to proces tríbenia.

 

A potom ešte tú koncentrovanú myšlienku treba zjaviť. Ako? No práve pomocou tých jemných prúdov v priestore. Z koncentrovanej myšlienky plynú určité prúdy, utvárajú sa do určitých foriem a potom vložím telo do týchto plynúcich riek a oni držia, nesú, vedú telo. A je z toho ásana navonok. Toto prežívam ako cestu zhora nadol, od ducha, k telu, od myšlienky, cez cítene do vôle k vykonaniu.

 

Popísala som, ako pomocou cviku tela zjaviť myšlienku ásany. Kto sa na moje telo pozerá, vidí zhmotnené tie prúdy...

 

Takto cvičená ásana má veľmi špecifické pôsobenie:

Keď tak, ako som vyššie popísala, pracujem s ásanou, neuzatváram sa sama pre seba, vôbec toto všetko netvorím len sama pre seba. Ale toto všetko, všetka tá námaha a práca, ktorú som s danou myšlienkou, s danou ásanou podstúpila, prichádza k duhu aj pre ostatných. Vlastne už od samého začiatku, už od prvej fázy koncentrácie tento sociálny aspekt pôsobí. Takýmto cvičením totiž v priestore niečo tvorím, čo tu predtým nebolo.

 

Teraz všetci ľudia v priestore to môžu spolu so mnou zdieľať. Na všetkých ľudí tie citové vnemy pôsobia, všetkých obtekajú tie prúdy, všetci môžu vnímať to preštrukturovanie, preformovanie priestoru. A všetci tie sily, tie prúdy môžu použiť. Je to niečo ako keď na všetkých svieti rovnaké slnko. Všetci z neho majú úžitok.

 

Z takejto práce s ásanou plynie vždy veľmi jemná a tichá radosť.

Po prvé - ja sama si vytváram v duši vzťah k danej myšlienke, ktorú chcem pre ostatných zjaviť pomocou tela. Bez tohto vstúpenia do vzťahu k myšlienke ako k bytosti, to celé vôbec nie je možné. Je to obrovská, i keď veľmi subtílna radosť, keď človek naozaj nadviaže vnútorný vzťah s myšlienkou, s bytosťou. Vyžaduje si to však naozaj inú formu vedomia, než je to bežné vedomie. Ale nie je to niečo nemožné a moc ťažké. Dá sa to, keď to má človek v úmysle. Je to v podstate jednoduché a reálne.

 

A po druhé - dôležité je, že pomocou môjho aktívneho preformovania priestoru sa podstatne menia aj vzťahy s ľuďmi, ktorí sú prítomní. Akoby som s nimi nadviazala určité špecifické spojenie, ktoré inak nejde nadviazať. Je to celkom špeciálny druh spájajúceho vzťahu, ktorý vznikne úplne mimo slov. Spojenie vznikne pomocou tých citových vnemov v priestore, na ktorých majú spoluúčasť všetci prítomní. Toto považujem za sociálny aspekt ásany. Je to niečo, čo všetci vnímajú, ale nie všetci to vnímajú vedome. Tí, čo to nedokážu vedome vnímať sa môžu niekedy proti tomu aj brániť, lebo asi nerozumejú tomu, čo sa deje. Tým odvážnym sa určite bude dariť.

 

Pokiaľ by mojim úmyslom bola akási vysnívaná sebarealizácia, realizácia svojich nepretríbených prianí a túžob, dalo by sa to považovať za materialistické a egoistické. Pokiaľ človek prechádza stále opakovane a stále dokonalejšie vyššie uvedenými postupmi,

 

ČLOVEK SA STÁVA SLNKOM PRE STVORENIE.

 

Krátka cvičebná zostava (cvičili sme ju u Heinza Grilla r. 2004) s doporučením textov na štúdium:

 

1. sviečka - Brožúra "Stoj na hlave a stoj na pleciach"

2. polmesiac - Heinz Grill: "Neue Yogawille und seine Therapeutische Anwendung" (s.94)

3. kobra - Heinz Grill: "Preduchovnenie telesnosti" (s.146)

4. lotos - Heinz Grill: "Duševná dimenzia jogy" (s.266)

 

Zaujímavé: o antropozofickej meditácii

- do - r. 2004

O spôsobe cvičenia meditácie

Citáty z knihy Heinza Grilla: "Cvičenia pre dušu" (r.2017):

s.90

Koncentrácia je jemnou deliacou stenou, ktorá oddeľuje svetlo od temnoty. ... Koncentrácia je výsledkom alebo dotykom horného so spodným alebo rozžiarením svetla, ktoré napĺňa zmanifestovanú a spútanú rovinu.

Cvičenie koncentrácie je najjemnejším upriamením na rozpúšťanie obmedzujúcich alebo zabraňujúcich predstáv a dá sa opísať ako systematické rozvíjanie podstatných, nosných myšlienok. Nie je to vitálne cvičenie, v ktorom by sa myslenie, cítenie a vôľa vzájomne jedno s druhým zmiešavali do nejakého konglomerátu, oveľa viac je to úsilie o istý druh izolácie myslenia od pocitov, ktoré by sa zas mali odpútať od vôľových energií vlastných telu. Koncentrácia predstavuje čistotu myslenia, ktorá je založená v myšlienke a dá sa opísať ako citový vnem, ktorý spočíva v čistom cítení a ako vôľa, ktorá reaguje prostredníctvom čistého konania.

s.91

V koncentrácii sa človek nachádza v myšlienke, v sebe samom a prostredníctvom myšlienky súčasne vo vzťahu k vonkajšku.

s.92

Pozorujte pokiaľ možno v postupnosti za sebou rozličné časti vlastného tela ... Týmto pozorovaním tela dávate myšlienkam prvé cielené smerovanie a tiež jednoduchú zhodu a sled.

Od pozornosti obrátenej k telu nasleduje obrátenie pozornosti na vlastnú psychiku, ktorú teraz opäť pozorujeme celkom konkrétne podobne ako sme pozorovali telo. Pozrite sa na vlastné myslenie tak ako ste sa v prvej časti návodu myšlienkovo pozerali na vlastné plecia. Nasmerujte pozornosť ďalej na rôzne pocity a hnutia mysle, ktoré sa prejavujú ako neprestajne premenlivé prúdenia príjemných a nepríjemných vĺn. Myšlienky a pocity rozpoznávame v tejto druhej časti cvičenia s pozície svedka ako vonkajšie sily.

Po absolvovaní týchto dvoch úvodných spoznávaní vlastnej prirodzenosti tela a psychiky nasleduje tretí, veľmi náročný krok – pozorovať a slobodne postaviť novú myšlienku. ... Táto myšlienková náplň by každopádne mala byť nezávislá od telesného a projektívneho vnútroného sveta.

s.93

Pre cvičenie koncentrácie by ste mali voliť bezpodmienečne také obsahy, ktoré dokážu Vaše vedomie inšpirovať a myšlienky pozdvihnúť do svetla nadzmyslového videnia. Čím dlhšie spočíva myšlienkové oko v nahliadaní vysokého a inšpiratívneho obsahu, o to viac vedomie prijme skryté osivo duše z tohto obsahu. Aby však mohlo prebehnúť správne prijatie tohto vysokého obsahu, je potrebné, aby vedomie bolo slobodne k dispozícii a aby nastalo prvé odpútanie od tradičných vzorcov a strnulých predstáv.

s.95

Zmysel textu je celkom zašifrovaný a tie vety, pravda, na prvý pohľad nie je možné pochopiť bez ďalšej meditačnej a koncentračnej práce. Po vykonaní prípravnej práce, cvičiaci v prvom kroku upriami pozornosť na vety a konkrétne a rozjímavo premýšľa o jednotlivých slovách. Slová pozoruje ako nejaký fyzický predmet, ktorý by mohol vidieť očami.

s.96

Rozvinutie koncentrácie je možné, pravdaže, iba vtedy, ak budú zohľadňované zákony čistoty a pozornosti voči životu. Preto sa starajte o záhradu mierumilovného a úctivého postoja a o mocný strom čistých motívov a úmyslov v živote. Lebo svedomité a pozorné pestovanie postojov v slovách, v motívoch, prianiach a myšlienkach ľahšie dovolí, aby sa subjektivita nepokojných pocitov upokojila, a aby ľahšie nastala objektívna a slobodná pozornosť voči inšpiratívnym myšlienkam.

s.98

Nenechajte sa rušiť výkyvmi nálad a neustále sa vracajúcimi turbulentnými nepokojmi myslenia, nie sú ničím iným, než vetrom, ktorý hýbe konármi stromu. A tak duševné postrehovanie v prichádzajúcom, koncentrujúcom nastávaní mieru myšlienky nie je dajakým pocitom, ale je hlbokým vnútorným dotykom vyššieho sveta.

Meditácia podľa tohto vykreslenia pojmu by bola výsledkom dobre vydareného cvičenia koncentrácie, lebo meditácia sa dá opísať ako stav nie iba „byť pokojný", ale ako stav blaženého naplnenia. ...  Svetlá sila koncentrácie sa stupňuje až k blaženému cíteniu meditácie.

 

O joge  <  cvičenia duše  <  späť

Pozývame Vás
pravidelné stretnutie
- 20. mája 2022 -
na ktorom budeme tvoriť reálne a konkrétne predstavy
o progresívnej budúcnosti
v súlade s 12 spirituálnymi impulzami vývoja ľudstva.

Téma: konkrétna meditácia pre Urajinu

 

Piatok 20.5.2022 ... 16:16 - 19:19 ...  štúdium, cvičenia pre dušu, meditácie

Zúčastniť a zapojiť sa môžete kedykoľvek. Ozvite sa nám, ak máte záujem.

Cvičenia sú inšpirované prevažne knihou Heinza Grilla: Übungen für die Seele (preklad knihy je pre prítomných k dispozícii)

a predovšetkým osobnými skúsenosťami zo spoločných cvičení s autorom (od r.1999).

Od začiatku marca 2020 sa venujeme porozumeniu fenoménom súčasnej doby,

odhaľovaniu príčin prítomnosti korona-víru,

možnostiam zaujatia odvážneho individuálneho stanoviska,

meditáciám na pomoc zaostalým bytosiam, ktoré často označujeme ako zlo

tvorba myšlienkových predstáv o budúcnosti v súlade s duchovnými impulzami

a ďalším súvisiacim meditáciám 

Najbližšie stretnutie: v piatok 20.5.2022 o 16:16. 

 

Príprava na tému, napríklad články:

Elimiácia negatívnych účinkov očkovania

Tri piliere pre budúcnosť

Ako je možné pomocou spirituality zabrániť poškodeniam spôsobeným očkovaním?

a ďalšie ...

Vedeli by sme odpovedať na nasledujúce otázky?

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na otvorené a pravidelné stretávanie pri štúdiu jogy a meditačných a iných cvičeniach duše v Bratislave.

Z túžby po vzájomnosti a po spolupráci už dlhé roky organizujeme stretnutia ľudí, ktorí majú podobnú duchovnú cestu – cestu súčasnej jogy.

Tu sa stretávame všetci ako rovnocenní a zaujímajúci sa spoločne o témy jogy. Našim spoločným úmyslom je, aby sme sa na obsahoch podieľali všetci spoločne, aby sme spolupracovali ako spolupútnici na ceste.

Do otvorenej skupiny sa môžete kedykoľvek pripojiť.

Štúdium a cvičenia duše sú bezplatné.

Miesto: u Ondrušovcov na Koziarke -  KDE to je? 

o mieste, téme a iných otázkach sa môžete informovať: kontakt

Cvičením duše budeme vytvárať, doslova budovať duševnú stavbu svojho duševného tela. Podobne ako antický chrám, ktorý musel byť starostlivo a odborne navrhnutý a postavený, a ktorý sprostredkovával spojenie medzi pozemským a duchovným svetom, aj cvičenia duše nám pomáhajú budovať vnútorné duševné telo, ktoré má plniť rovnakú úlohu.

Cvičenia pre dušu

rozvíjanie

bohatého citového života

a nadobúdanie prvých nadzmyslových poznatkov

 

 


Stručná kronika stretnutí k fenoménom súčasnej doby

Témy 1. stretnutia 24.4.: Fenomény súčasnej doby - korona vírus - vyvinutie postoja k "zlu" zo stredobodu -  sugescie, manipulácie, projekcie - rozvíjanie odvážneho individuálneho postoja

Témy 2. stretnutia 19.5.: Ako nadobudnúť stanovisko bez polarizácií? - Ako podporiť slobodné dýchanie prostredníctvom slobodného myslenia?

Témy 3. stretnutia 12.6.: Tvorba úsudku o súčasnej situácii. Ako ľudia v spoločnosti reagujú na zmeny? Ako sa mení spoločenská atmosféra pri odznievaní krízy? Ako ľudia prežívajú to, keď nedokázali novú šancu premeniť na nový začiatok?
Čo znamená možnosť nového začiatku pre celé ľudstvo?
Čo znamená možnosť nového začiatku pre spoločnosť, v ktorej žijem?
Čo znamená možnosť nového začiatku pre mňa? Aké konkrétne kroky a výzvy prichádzajú pre mňa osobne z budúcnosti?
Cvičenie pre dušu: "Kladenie otázky" (Podľa knihy Heinza Grilla „Duševná dimenzia jogy", s.220.)

Téma 4. stretnutia 3.7.: Fenomény súčasnej doby - korona vírus - rozvíjanie odvážneho individuálneho postoja.
Cvičenie pre dušu: "Kladenie otázky" (Podľa knihy Heinza Grilla „Duševná dimenzia jogy", s.220.)

Rozvíjali sme tému aj metódu z minulého stretnutia.

Témy 5. stretnutia 14.8.: meditácie pre súčasnú dobu a nepolarizovaný úsudok

Téma 6. stretnutia 11.9.:

štúdium: Zvýšenie imunitnej kompetencie (schopnosť odpovedať na antigénne podnety) prostredníctvom cvičení rozvíjajúcich vedomie

meditačný obsah na stretnutí:

 

Téma 7. stretnutia 9.10.:

Precízne vypracovaná metodika cvičenia duše "koncentrácia"

obsahy meditácií 48 - 50, 51 - 52 a 53 - 55

meditačný obsah na stretnutí:

   

Téma 8. stretnutia 6.11.:

Obsahy meditácií 53 - 57 a najmä 58 - 59 účastníci podrobne preštudovali.

V zmysle myšlienok a pokynov na koncentráciu v týchto textoch sme pre cvičenie koncentrácia vybrali myšlienku:

„Len tým, že celú energiu svojho ducha sústredíme do jedného ohniska a celú svoju bytosť stiahneme do jedinej sily, nasadíme súčasne tejto jedinej sile krídla a umelo ju vyvedieme ďaleko ponad ohraničenia, ktoré jej príroda zdanlivo stanovuje." (Friedrich Schiller)

Účastníci sa tiež významne zaoberali myšlienkou:

Jeden z účastníkov navrhol úlohu, s ktorou sme všetci súhlasili, že okrem individuálnych osobných meditácií si každý vyberie 1 výrok slovenského politika, objaví v ňom chyby a preformuluje ho na lepší, ktorý nebude narúšať astrálne telo, ale ho bude usporiadavať a vyžarovať tepelný éter. Spoločne budeme tieto úlohy

konzultovať, aby sme túto dobre zvládli.

Na stretnutí každý účastník tvoril také množstvo éterického tepla, že sa celkom prirodzene darilo pracovať v krásnom rytme, konštruktívne, iniciatívne a koncentrovane.

Pre niektoré z nasledujúcich stretnutí sme na návrh jedného účastníka zvolili tému: sloboda. 

Téma 9. stretnutia 11.12.2020:

Zdieľali sme skúsenosti s meditáciou:

Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedú do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. Lebo tesná je brána a úzka je cesta, ktoré vedú do života a je málo tých, ktorí ich nachádzajú. (Matúš 7, 13-14)

Konsolidovali sme meditačný obsah:

S prvým pokusom o koncentráciu na tento obsah.

Stretnutia vonku v prírode sme orientovali na rozhovory o predkladaných témach, na prediskutovanie základných myšlienok, avšak dbali sme na to, aby príspevky boli podložené vlastnou skúsenosťou bez špekulácií. Meditácie prebiehali individuálne.

Články na stránke Heinza Grilla, z ktorých sme vyberali meditačné obsahy:

Súčasná doba potrebuje špecifickú meditáciu

Kardinálny omyl súčasnosti

Duchovné školenie dokáže vypestovať vôľu a zdravie

Teplo a posilnenie vôle

Ako je možné pomocou spirituality zabrániť poškodeniam spôsobeným očkovaním?

Výhľad na rok 2021    1. časť  ...  2. časť  ...  3. časť  ...  4. časť  ...  5. časť

Na stretnutiach začiatkom r. 2021 sme sa tiež venovali aktuálnym meditačným obsahom... od č.68 ... po č.79

         

Téma 12. stretnutia 14. mája 2021:

princípy meditačnej činnosti: meditácie č. 80 - 82  

ako prebudiť myšlienku k životu: meditácie č. 83 - 85

 

Stručná kronika prebiehajúcich meditácií - leto 2021 (jún - september)

1. meditačná práca s pojmami:

      Kresťanské duchovné pôsobenie

      Éterické sily

2. tepelno-éterické a svetelno-éterické sily pracujúce na človeku

3. počúvanie, zvukový éter a substancia znejúceho slova

4. meditačná práca s pojmom solidarita

Stručná kronika prebiehajúcich štúdia a meditácií - jeseň 2021 ( september - december)

- 24. október - 19. november - 10. december - 17-december -

 

1. zvuk a éter zvukový / číselný / chemický

2. zmysel pre reč, zmysel pre myšlienku

3. závislosti a sloboda

4. sloboda a čistá myšlienka

5. brána do duchovného sveta

meditačný obsah (z listu Heinza Grilla č. 114):

Pokušenie stratiť sa v horlivosti za spravodlivosť vo svete, venovať sa kompenzáciám alebo oddávať sa rýchlo vykvaseným idolom, je mocné; avšak uchovávať duchovný obsah v koncentrácii a tak dlho ho vážne pestovať, až kým dospeje k vyžarovaniu v osobnosti, je ťažké.

Stručná kronika prebiehajúcich meditácií - jeseň 2019, zima a jar 2020

včelie meditácie:

október 2019 ... včelí jed

november 2019 ... sila šesťstenu

december 2019 ... včely a svetlo 

január 2020 ... duch úľa 

február 2020 ... smerovanie zhora nadol 

včelie meditácie pokračujú od júna 2020

jún 2020 ... koncentrácia a rozpínanie

Stručná kronika prebiehajúcich stretnutí - 2019

Piatok 1.2.2019 ... Prečo chceme robiť cvičenia pre dušu? ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM

Piatok 8.2.2019 ...  mantra AOUM ... prvé kroky koncentrácie  ... verné zmyslové vnímanie a substancia pojmu

Piatok 15.2.2019 ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM
... prvé kroky koncentrácie ... verné zmyslové vnímanie a tvorenie myšlienok

Piatok 22.2.2019 ... objektivizácia sakší ... mantra AOUM
... prvé kroky koncentrácie ... pozorovanie plameňa sviečky a odznievajúce obrazy

Ďalej v priebehu r. 2019:

... sme sa učili rozlišovať  medzi tým, čo je to meditácia a čo je iba cvičením koncentrácie alebo pozornosti

... sme sa učili rozlišovať u samého seba to, čo je telesné, duševné a duchovné

... učili sme sa rozlišovať, čo je alebo čo nie je meditačným obsahom

... snažili sme sa v to duchovné nie iba veriť, ale ho aj prakticky spoznávať

... zisťovali sme, ako tvoríme predstavy

... zaoberali sme sa svetlom a nie svetlom (tieňom, temnotou) v prírode aj v človeku

... spoznať rozdiel medzi svetelnou povahou myšlienky a tieňovým charakterom intelektuálneho myslenia

... 

Malá kronika

Pošas utorkov v r. 2018 -2019 sme študovali antropozofický obraz človeka a sústredili sme sa predovšetkým na cvičenia spoznávania éterického tela.

   

Od utorka 19. apríla 2016 sme otvorili nové študijné stretnutia pre všetkých záujemcov, najmä pre aktívnych a budúcich učiteľov jogy.

Pravidelne každý utorok 10:15 - 11:45

Téma školského roka 2017 - 2018:

Téma školského roka 2016 - 2017:

dimenzia duše človeka a jej prejav prostredníctvom tela

energetické centrá duše - čakry - lotosové kvety

členenie pedagogických prístupov na 7 inšpirovaných prúdov

 

September:

MÚLADHÁRA ČAKRA

prostredníctvom zostavy ásan a rôznych súvisiacich jogových cvičení

mesačná pedagogika

Témy na apríl, máj a jún 2016:

...   joga a jej ciele

...   bytostné články človeka a jednotlivé fázy vykonávania ásany

...   duševná dimenzia jogy, 7 duševných oblastí,

           počas mája: ANAHATA

           počas júna: VIŠUDHA

Štúdium je syntézou ezoterického a exoterického charakteru v pôvodných významoch týchto pojmov, pretože základom je práca s písomnosťami a výpoveďami, ktoré nesú iniciačnú silu a majú zasväcovací charakter. Cesta syntézy v celkom konkrétnych krokoch je cestou uskutočňovania duchovných obsahov až do praktických cvičení, takže sa tieto ezoterické obsahy zviditeľnia prostredníctvom človeka, ktorý ich vyjadrí konkrétne navonok pomocou cvičenia.

Duchovná myšlienka sa intenzívnym zaoberaním vyjadrí až do hmoty, do tela, a tým sa pre každého stane exotericky vnímateľná a viditeľná. Získala tak exoterickú formu. Všetky praktické kroky majú tak isto exoterický charakter. Túto cestu nazývame cesta "zhora nadol".

Malá kronika

Utorky:

19. apríla 2016:   joga, ciele, cesta zhora nadol - na príklade ásan strom (tadásana) a ťava (uštrásana)

26. apríla 2016:   anaháta čakra - na príklade ásany stoj na pleciach (sarvangásana)

3. mája 2016:     anaháta čakra - strom (tadasana) a stoj na prstoch nôh (padanguštásana)

10. mája 2016:   anaháta čakra - anrejov kríž (samdhisthána)

17. mája 2016:   anaháta čakra - stoj na prstoch nôh (padanguštásana)

24. mája 2016:   anaháta čakra - obrazné prežívanie chrbtice (páršva parivrtta trikonásana)

31. mája 2016:   višuddha čakra - ryba (macjásana)

7. júna 2016:      višuddha čakra - ryba (macjásana)

14. júna 2016:    višuddha čakra - ryba (macjásana)

21. júna 2016:    višuddha čakra - polmesiac (aňdžanéjásana)

28. júna 2016:    višuddha a manipúra čakra - polmesiac (aňdžanéjásana)

5. júla 2016:       formovanie ásany s prekračovaním hraníc - polmesiac (aňdžanéjásana)témy - september a október 2015:

Rozvíjanie sily, ktorá nás oslobodzuje od nadvlády animality v nás.

centrovanie

zakladanie myšlienky

individuálne bytie v rámci spoločenstva

Cvičenia jogy pomáhajú vytvárať vnútorné sily osobnosti, aby bola schopná odvážneho a slobodného postoja voči okoliu, aby bola schopná zvládať konfrontáciu so svetom, informačné tlaky a nápory moderného sveta.

Slobodné dýchanie

 

 

ROZVÍJANIE TELESNÉHO A DUŠEVNÉHO POTENCIÁLU ČLOVEKA

DUŠEVNÁ DIMENZIA ČLOVEKA

DUŠEVNÁ DIMENZIA JOGY

rozvíjanie lotosových kvetov - astrálno éterických orgánov duše

ich používanie v našom bežnom živote

prejavy vyšších článkov človeka vo fyzickom tele

práca JA na ostatných článkoch človeka
 

Počas jari a leta 2014 sme študovali:

Téma: ÉTERICKÉ TELO ČLOVEKA, ÉTERICKÉ SILY V PRÍRODE

MYŠLIENKOVÝ PROCES

RE-GENEROVANIE životných síl
metódami modernej integrálnej jogy
podľa jogovej školy Heinza Grilla "Joga z čistoty duše".

Pravidelne každý piatok 10:00 - 11:30 (od 25.4.2014)

Literatúra:

Heinz Grill:

"Štyri étery v chlebe"

"Výživa a dávajúca sila človeka" - poznámky zo staršieho vydania knihy

„Bytostné tajomstvo psychických ochorení"
     časť „Éterické telo" (s. 96 – 126)
     časť „Pečeň" (s. 273 – 310)

"Das Licht und die Seele beim Bergsteigen"

Ernst Marti:

"Die vier Äther: Zu Rudolf Steiners Ätherlehre. Elemente - Äther - Bildekräfte" - preložené do slovenčiny

Počas školského roka 2013 - 2014:

Téma:   JOGA A TVORIVÉ SILY ČLOVEKA

Zdravé uplatnenie tvorivých síl človeka

4 základné formy dychu a sociálne kroky vyplývajúce z ich používania

Počas školského roka 2013 – 2014 sme sa v štúdiu Joga Narajana zaoberali štúdiom tvorivých síl človeka. V postupnosti systematického štúdia sme teoretické poznatky poznávali predovšetkým v každodennej praxi ásan a v ďalších cvičeniach, cvičeniach duše v nasledovnej štruktúre:

SRDCE         stred      tvorivé sily – cez predstavy            sociálny proces

                                 Ja

OBLIČKY     priestor    tvorivé sily – do priestoru, vzťahy rozvoj vnímania citom

                                 Astrálne telo

PEČEŇ        čas          tvorivé sily – časová dimenzia        myšlienkový proces

                                Éterické telo

PĽÚCA       pokoj        tvorivé sily – do zmyslov             zmyslový proces – ticho, obeť ega

                                Fyzické telo

Literatúra:

Heinz Grill: „Bytostné tajomstvo psychických ochorení"

 

 

 

Ako je možné pomocou spirituality
zabrániť poškodeniam spôsobeným očkovaním?