Zostava ásan ako cesta - jogah

Na cvičeniach jogy sú jednotlivé telesné cvičenia - ásany - zostavené do ucelenej zostavy. V umeleckom zoskupení ásan sú prostredníctvom vnútorných foriem prítomné

tie jemné sily, ktoré nemajú fyzický pôvod. Cvičebná zostava ásan - jogových polôh je živým prúdom vnútornej logiky, ktorý prechádza od ásany k ásane a patrí k reálnym obsahom cvičenia. Súvislosť myšlienok, vyjadrených telesne v ásanách patrí k zážitku cvičenia.

V dávnejších dobách ako prvé na ceste jogy musel adept jogy opustiť bežný život a utiahnuť sa do ášramu. Dnes je iná doba, iné požiadavky a iné potreby. Avšak aj my musíme dobre rozlišovať, čo musíme aspoň do určitej miery opustiť, aj keď naplno ostávame v spoločenských štruktúrach. Sú to predovšetkým predsudky, staré vzorce žitia, starý spôsob cvičenia. Umožní nám to nový začiatok v novom duchu, prostredníctvom novej jogovej vôle (joga mudra).

Preklenutím, prekonaním úzko osobného stanoviska vychádzame von zo seba, zo svojich subjektívnych určeností smerom k objektívnosti. Človek sa musí vyšvihnúť ponad svoje vlastné telesné hranice, ponad bojazlivé lipnutie na tele s jeho pocitmi. Myslí sa tým predovšetkým oslobodené myslenie, ktoré sa pozdvihuje nad vlastné obmedzenia tela. (uttanásana). 

Roztiahneme svoju pozornosť do priestoru, zaujmeme väčší priestor vo svete medzi ľuďmi. Otvárame sa zmyslovému, predmetnému a materiálnemu vedomiu, otvárame sa smerovaním viac svetskému cíteniu. Vyvíjame odvahu k stále slobodnejšej nastávajúcej činnej sile, ktorá je schopná nasmerovať sa ďaleko do budúcna a vyžaduje nadhľad nad minulosťou a prítomnosťou a prináša nádej na vytúžený životný ideál (tuladandásana).

tuladandasana - váha

Umlčíme nepokojnú žiadostivosť a ostatné astrálne predurčenosti a vplyvy. Svoje vlastné astrálne telo uvedieme do pokoja, utíšime svoju myseľ, vegetatívne nervstvo. Dosiahneme vnútorné scentralizovanie aktívneho vegetatívneho nervového uzla, scentralizovaním aktívnej vôle, tepla, ktoré poskytuje pocit telesného stredu (parivrtta tuladandásana).

Rozvinutím sily, krásy, koncentrácie, pozorovacieho talentu a sily vedenia myšlienok je povzbudený ten pocit nezávislosti osobnosti, ktorý môže viesť k základom individuácie a samostatnosti v myslení. Koncentráciou poznávame vertikálny princíp ako princíp osobnosti. Život v zmysle dávania je vždy slnečný. Ako prvá sa rozsvieti hlava. Začína ticho vyžarovať do okolia svetelné lúče dávania prostredníctvom oslobodeného myslenia (širšásana).

shirsasana - stoj na hlave

Svetlo necháme prúdiť do srdca a sústredíme energie v srdci. Srdce je počiatkom budovania vnútorného organizmu. V astrálnom tele sa koncentráciou vytvárajú nové zmyslové orgány duše. Životné stanovisko presunieme uvážene, aktívne a vedome do srdca (sarvangásana).

sarvangasana - sviečka

Pokračujeme na ceste jogy a prídeme ku širokej bráne. Na jednej strane je temnota a na druhej strane je svetlo. Oblúk brány je do široka otvorený, prechod je uvoľnený. Prechod vedie do nového vnímania skutočnosti (matsjandrásana).

matsyasana - ryba

Cesta do svetla vedie cez vojdenie do hmoty v konkrétnej, obsažnej práci. Dostávame sa do konfrontácie so silami hmoty, so silami odporu a so silami tiaže. Poznávame ich. Prácou s hmotou zeme, ju preduchovňujeme (paščimottanásana).

Otvorením duševného života pre rozšírené poznávanie rozpoznáme podstatu, ktorá je za hmotou, sat-čit-ánanda. Rozvíjame imaginatívne vedomie, obrátením pozornosti cez hmotu a jej zmyslové vnímanie do prapríčinného sveta, ktorý neviditeľne tvorí a tká ponad máju zmyslového sveta (parivrtta džanu širšásana).

Nemôžme nikam uletieť, lebo sme pripútaní na kríži sveta. Vôľou lokalizovanou v priestore brucha a v hmote údov nemôžme ani pomocou najväčšej aktivity uprchnúť (púrvottanásana).

Ideálnym stavom žitia je otvorenosť a oddanosť, ako výsledok a dôsledok cesty. Zostúpením do blízkosti zeme sa stále mäkšie začínajú postoje približovať k zemi, každá akcia, všetko konanie, každý myšlienkový výkon, každé prejavenie citu, vytryskuje spolu s venovaním sa pôde tejto Zeme. Súčasne sa otvárame svetu vnútorného priestoru, ktorý je v astrálnej sfére spojený s vonkajším svetom. V tichu duše prežívame zviazanosť so Zemou ako aj s celým astrálnym priestorom (aňdžanéjásana).

anjaneyasana - polmesiac

Srdce je orgánom, ktorý predstavuje bod prejavenia. Srdce je miestom, na ktorom sa po prvýkrát manifestovalo vnútorné Ja, miestom vnútornej osobnosti. Do srdca steká krvný obeh a spája kozmické procesy do jedného stredu. Fyziológia samotná je výrazom veľkého kozmického univerzálneho diania. Rozpustenie polarít sa môže uskutočniť prostredníctvom Ja v srdci. Človek dostáva svoje vedenie z duchovného a kozmického priestoru a všetky riadenia sa v akejkoľvek forme prejavia v srdci. Z väčšieho priestoru, z makrokozmu a zo zjavujúceho sa duchovna smerom von nakoniec vzniká mikrokozmos a pozemský prejavený svet osobnosti. Srdce je miestom neustálej premeny, krv sa tu éterizuje. Tu je možnosť prvého vstupu nadpozemskej lásky do srdca (tadásana).

Bdelosť a nadhľad zvyšuje uvedomenie si vlastného Ja. Myšlienka ostáva vždy široká, voľná, konkrétna a koncentrovaná. Nervový systém môže vyžarovať harmonickým spôsobom zo stredu chrbticového kanálu. Samotná chrbtica je semiačkom, ktoré by chcelo klíčiť a utvárať plody. Z chrbtice sa preto rozvinú budúce možnosti. Spirituálne-mentálna cesta jogy začína v hlave. Centrovaná forma rotačného pohybu chrbtice posilňuje sústredenie energií v chrbtici a poskytuje vedomejšie a objektívnejšie prežívanie (ardha matsjendrásana).

ardha matsyendrasana - točný sed

Oslobodenie je záležitosťou, ktorá musí byť docielená úplne prostredníctvom vlastnej tvorivej sily, prostredníctvom vlastného nasmerovania duše. Radostným vyjadrením šírky sa priblížime napokon bližšie k ľuďom v spoločenstve (trikonásana).

 

trikonasana - trojuholník 

r. 2003

Inšpiratívnym zdrojom pre prácu nášho štúdia jogy Narajana je "Joga z čistoty duše" Heinza Grilla.

Literatúra

O joge < Články <  O joge trochu hlbšie < naspäť