Archetyp kysličníka uhličitého a jeho význam pre človeka

„Tak ako človek formuje kvalitu svojho dychu,
tak utvára aj svoje vzťahy.“

Heinz Grill

Toto je jedna najskôr neobvyklá myšlienka pre skoro sto účastníkov pozoruhodného zhromaždenia na tému kysličníka uhličitého 22./23. februára 2020 v Tenne v Taliansku s duchovným bádateľom a autorom kníh Heinzom Grillom.

Na podujatí sa zúčastnili medzi inými aj záujemci a referenti z oblastí poľnohospodárstva, prírodných vied, duchovnej vedy, hospodárstva a medicíny. V rámci vnímateľnej novej kultúry zhromaždení rytmického spolupôsobenia medzi účastníkmi a referentami, vznikli konkrétne perspektívy a možnosti pre nadviazanie vzťahov primerané dobe a pre tvorbu náhľadu v otázke CO2.

Ako v tejto dobe vnímame význam kysličníka uhličitého?

CO2 dnes vnímame v prvom rade ako pre človeka a klímu jedovatý plyn. Často politicky ladená spoločenská, politická a mediálna výmena názorov determinuje človeka väčšinou v pozícii príslušnosti k nejakej skupine. Skupina ľudí popierajúcich klimatické zmeny a skupina klimatických aktivistov stoja proti sebe v najväčšej polarite, samozrejme, každý na tej správnej strane. Stále nové požiadavky na čo najväčšie investície do technických opatrení sa striedajú s moralizujúcimi požiadavkami na zdržanie sa konzumu s cieľom zachrániť klímu.

V stredobode tohto podujatia stál cieľ rozvinúť rovinu oslobodenú od polarít, ktorá ľuďom umožní objektívne nadviazať vzťah a vytvoriť konkrétny náhľad v otázke CO2. Pri pohľade na terajšiu situáciu vo svete sa práve toto rozvíjanie otázok javí ako najnaliehavejší východiskový bod pre vytvorenie zdravého vzťahu medzi človekom a prostredím. Na základe zverejnených informácií a krátkeho pojednania o látkových chemických vlastnostiach kysličníka uhličitého sa vytvoril prvý odborný základ a spoločná orientácia. Na základe bezprostredného látkového vzťahu medzi človekom a rastlinou bol objasnený význam kysličníka uhličitého ako „látka života".

Dýchací proces človeka a fotosyntéza rastliny tvoria v istom zmysle synergeticky vyvážený kolobeh látok. Rastlina pre človeka vyrába vitálne budujúce sily vo forme kyslíka a uhlík obsiahnutý v CO2 slúži rastline na budovanie substancie. S niekoľkými opísanými znázorneniami zo strany poľnohospodárov o význame zdravej pôdnej kultúry pre ukladanie CO2 sa skončili úvahy v rovine látkovo-hmotného základu.

Pre ďalší priebeh zhromaždenia dal Heinz Grill podnety ku konkrétnym myšlienkam pre praktické zaoberanie sa duchovno-tvorivou dimenziou človeka.

„Idea, ktorá je zmyslovému vedomiu skrytá,
je základom každého viditeľného vonkajšieho javu.“

Heinz Grill

Túto myšlienku môžeme pochopiť na jednoduchom príklade nejakej stavby. Jej štruktúru, farbu a ďalšie znaky môže človek zachytiť svojimi zmyslami. Avšak idea architekta a jeho konkrétne myšlienky k výstavbe sa pri letmom záujme dajú iba tušiť. Kysličníku uhličitému ako materiálnemu javu predchádza taktiež idea, je to duchovná existencia a archetyp pre danú látkovosť. Človek je rovnako duchovným aj pozemským občanom a dokáže sa pomocou vhodných obsahov školiť v koncentrácii, tvorbe predstáv a ďalej až k vnímaniu tých ideí, ktoré ostávajú skryté fyzickým zmyslom.

„Tak ako človek formuje kvalitu svojho dychu,
tak utvára aj svoje vzťahy.“

Heinz Grill

Dýchanie človeka sa dnes často nachádza vďaka intelektuálne preťaženému mysleniu a z dôvodu emocionálnych záťaží v určitom druhu fixovania na telo. Proces dýchania a myslenie by sa chceli predsa len utvárať nezávisle na sebe a slobodne od fyzickosti. V dýchacom procese sa obrazne stretáva život a smrť. V nádychu dominujú vitálne sily fyzickosti, s výdychom ustupujú a vedomie človeka sa môže slobodnejšie formovať. V tejto slobode ducha od hmoty spočíva schopnosť človeka rozvinúť zdravý a vyformovaný vzťah k svetu, ktorý v sebe nesie ideál nenásilného zaobchádzania s hmotou.

Archetyp kysličník uhličitý a jeho význam pre človeka

Rastlina je archetypálne kysličníkom uhličitým a uhlík je reprezentantom duchovného vývoja človeka. Uhlík vo svojom najkryštalickejšom stave sa stáva diamantom, ktorý bol v antickom Egypte priradený srdcu. Srdce predstavuje usporiadavajúci a vyvažujúci stred medzi vrchnými a spodnými článkami človeka. V slobodnom procese dýchania hmota ustupuje a duchovná existencia človeka vynikne so svojou schopnosťou syntetizovať ducha a svet. Kreatívne myslenie sa tak na určitom stupni vývinu srdca stáva substanciou človeka a prejavom formovania vo svete.

Ak by ľudia vnútorne obetovali svoj premrštený konzum s celým jeho požadovačným prístupom k svetu a uprednostnili by usilovné hľadanie pravdy a zamestnávanie sa bohatými obsahmi, otázka CO2 by sa dala vyriešiť slobodne od polarít. Človek by potom svojím dýchacím procesom prispieval k rovnováhe vo svete. Polarity, ktoré proti sebe bojujú v otázke CO2 prispievajú k zbytočnému plytvaniu O2 a k hromadeniu CO2 v zemi.

preložené z Nemčiny na stránke:  https://www.geistige-erkenntnis-entwickeln.de/

Podujatia s Heinzom Grillom   <  späť